2023 අ.පො.ස උසස් පෙළ – හොඳම BS, Econ පන්ති සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

✅අයදුම්පත්‍රය නිවරදිව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් පුරවන්න

✅ඔබ එක් වරක් ලියාපදිංචි වූ පසු නැවත ලියාපදිංචි වීමෙන් වලකින්න

✅ඔබ සහභාගී වීමට අපෙක්ෂිත පන්ති නිවරදිව තෝරා ගන්න

⛔(ඔබට මෙම වෙබ් පිටුවේ Link එක WhatsApp හරහා හෝ Facebook හරහා නැවත ලැබුනත් ඔබ එක් වරක් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් නැවත අයුදුම්පත්‍රය පිරවීමෙන් වළකින්න)

Registration Form

Scroll to Top